• products-bg

Zeýtun kolleksiýasy Agşamlyk nahar toplumy 16 bölek farfor

Zeýtun kolleksiýasy Agşamlyk nahar toplumy 16 bölek farfor


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Biziň hemmämiz zeýtunlary gowy görýäris, näme üçin zeýtunlary stoluňyza getirip, iň täze Zeýtun kolleksiýamyz bilen nahar saçagyňyza owadan öwüşgin goşmaly däl?Her bir naharhana özboluşly we nusgawy şekillerde döredijilik bilen ýasalýar we toprakly zeýtun grafiki bezegi bilen owadan çap edilýär.

Ajaýyp ak esas nahar saçagyňyza ajaýyp äheň getirýär, öýüňize ajaýyp goşundy, gündelik we möwsümleýin ulanyşyňyz üçin ajaýyp.

Önümimiziň berkligini üpjün etmek üçin WWS-de iň oňat ussatlygymyz bilen utgaşdyrylan iň oňat materiallary ulanýarys.Beýleki kompaniýanyň önümleri bilen deňeşdirilende, QC bölümimiziň kömegi bilen nahar önümlerimiziň takyk reňki bar.Diňe “A” synp önümi bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýän “A” däl önümleriň 99% -ini üstünlikli tabşyryp bilerler.

Beýlekilerden tapawutlylykda WWS müşderiniň tejribesi barada alada edýär.Şonuň üçin önümlerimizi şeýle ýokary derejä çykardyk welin, ähli önümlerimiz çipe çydamly we ýarylmaga çydamly.Adaty ulanyş döwrüňizde ýekeje çipi ýa-da ýeke çatryk tapmajakdygyňyzy üpjün edip bileris.Levelokary derejeli syrçaly tejribämiz we iň täze tehnologiki goldawymyz bilen, desgamyz hiç haçan ýykylmaz ýa-da birneme öçmez.

Bu naharhana toplumy 12 bölekden ybarat bolup, hersinden dördüsini öz içine alýar: 10.5 '' uly tabaklar, 7.5 '' salat tabaklary, 5.5 '' çorbalar ýa-da 10.5 '' uly tabaklar, 5.5 'çorbalar we 16oz krujkalar.Dört hyzmat etmek üçin ajaýyp, ýa-da giň maşgalaňyza we oturylyşyk sahnasyna diňe iki toplum alyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň