• Certification-bg

Hil we şahadatnama

Hil we şahadatnama

Wellwares: Ajaýyp hilli keramiki nahar önümleri üçin kepillendirilen önümçilik
Gowy gap-gaç keramiki nahar toplumlary 80 metrlik tunel peçleri bilen öndürilýär, has uzyn peçler we atyş wagty ýalpyldawuk we ýalpyldawuk edýär;güýçli ýylylyk durnuklylygy;mikrotolkunda we gap-gaç ýuwýan maşynda howpsuz;
WWS öz laboratoriýamyzy gurýar we her partiýa üçin synag hasabatyny berýär. Gaty berk hil standarty nahar toplumlaryny ABŞ-nyň 65-nji teklibinden geçýär.
Thehli önümlerde stoluň çyzylmagyndan gorap bilýän üweýiş ädimi bar.

Mundan başga-da, her bir yzky möhür ýalpyldawuk görnüşde ýasalýar, yzky möhüriň ýok bolmagyndan gorkmaň.
● fabrigimiziň hemmesinde daşky gurşawy goramak resminamalarynyň doly toplumy bar, zawodymyzyň erbet howa şertlerinde adaty önümçiligiň iň uly ähtimallygyna göz ýetiriň.
Each Her gyşda, Hytaýyň demirgazygynda köp zawodyň köp sebäplere görä önümçiligini bes etjekdigini bilýäris, ýöne her zawodda uly ammar gurduk we zawodymyz dursa-da köpçülikleýin önümçiligi ätiýaçlyk görnüşinde öňünden düzeris, ýöne entegem ýükleri adaty ýerine ýetirip bileris.

Şahadatnama, kompaniýanyň önümçilik kuwwatynyň we hiliniň we howpsuzlygynyň kepilligi.Bu diňe bir kompaniýamyza berk we täsirli hil ulgamyny döretmäge kömek etmän, önümlerimiziň halkara bazaryndaky bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar.Kompaniýamyzyň önümleri azyk howpsuzlygy, gap-gaç ýuwýan maşynlaryň howpsuzlygy, mikrotolkunly peçleriň howpsuzlygy, Azyk we derman serişdeleri dolandyryşy (FDA) we Kaliforniýa CA 65 şahadatnamasyndan geçdi.Daşary ýurtdaky birnäçe zawod barlagyndan geçdi: BSCI, Sedex, EU (ADD17.6%) Dürli berk baha beriş ulgamlaryna işjeň gatnaşýarys.Önümlerimiz üçin jogapkär, ýöne müşderiniň tejribesi üçin hem jogapkärdiris.Hil gözegçiligine ünsi jemleýäris we her sebitdäki zawodda her önümçilik ädimine gözegçilik etmek üçin tejribeli QC toparymyz bar.Şonuň üçin hil we gowşuryş senesi kepillendirilýär.

certigication