• about-bg1

Biz hakda

Biz hakda

“Shijiazhuang Wanwei Trading Co., Ltd.” 1999-njy ýylda döredilip, demirgazyk keramiki önümçilik bazasynda ýerleşýär.Çilä ilkinji hytaý keramiki eksportçysy.Günorta Amerika eksportda hemişe öňdebaryjy bolup gelýär.18 we 19-njy ýyllarda Günorta Amerikanyň ýurtlaryna jemi 500 40 metrlik konteýner eksport edildi.Stol önümlerini öndürmekde 21 ýyllyk tejribämiz bar.Önümimiziň dizaýny we tehnologiýa gözlegleri we ösüşi birleşdirildi.Önümler köp sanly saçak önümlerini öz içine alýar we olar dünýäde satylýar.Falabella, sodimac, Walmart we ş.m. ýaly dürli ýurtlarda öňdebaryjy supermarketler we dükan markalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ýetdik.

about-us-photo2
Zawod 260,000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, takmynan 150,000 inedördül metr keramiki önümçilik ussahanasy, 50,000 inedördül metr farfor toýun öndürmek ussahanasy, 20,000 inedördül metr gaplama önümçilik ussahanasy, 34,000 inedördül metr sergi zaly, ofis we umumy ýaşaýyş jaýy.Zawodda 2000 işçi, 7 ojak, 10 sany ýokary woltly önümçilik liniýasy, 4 sany içi boş önümçilik liniýasy, 5 sany awtomatiki önümçilik liniýasy we 4 sany gaplaýyş önümçilik liniýasy bar.Zawodyň binasy arassa we döwrebap, doly enjam enjamlary bilen.Producedörite görnüşli önümler we öndürilen kömek önümleri owadan we hil taýdan durnukly.Abraýly edaralar tarapyndan synag edilen ähli maglumatlar beýleki içerki farfor meýdançalarynda şuňa meňzeş berkidilen farfor önümlerinden ýokarydyr.Materialdan senetçilige, dizaýndan stile çenli dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp bileris.Bizde ösen daşary söwda tejribesi we ajaýyp önümçilik we daşary söwda toparlary, kämillik prosess ulgamlary, önümçilik kuwwatyny, keramiki medeniýetiň täsirini üpjün etmek üçin häzirki zaman önümçilik ussahanalary, keramiki daşary söwdanyň onlarça ýyllyk amaly tejribesi we kämillik keramikasynyň doly toplumy bar. önümçilik prosesini dolandyrmagyň usullary.Ikisiniň ajaýyp birleşmegi önümleriňiziň hilini ýokarlandyrar.Restoran esbaplaryny satyn almak meselesini çözmäge we ähli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmaga kömek etmek üçin Wanwei-e geliň.

Kompaniýa "bitewilik, yhlas, netijelilik we başarnykly" hyzmat ýörelgesine eýerýär.Önümleri we hyzmatlary bermek üçin elimizden gelenini ederis.Kompaniýa, gaýtadan işlemegi gazanmak we hökümetiň daşky gurşaw barlaglaryndan geçmek üçin daşky gurşawy goramak ulgamlarynyň doly toplumy bilen enjamlaşdyrylandyr.Kompaniýanyň önümleri azyk howpsuzlygy, gap-gaç ýuwýan maşynlaryň howpsuzlygy, mikrotolkunly peçleriň howpsuzlygy, Iýmit we derman serişdeleri dolandyryşy (FDA) we Kaliforniýa CA 65 şahadatnamasyndan geçdi.Daşary ýurtdaky birnäçe zawod barlaglaryndan geçdi: BSCI, Sedex, EU (ADD17.6%);Walmart, Sodimac, Disneý.Müşderileriň näme pikir edýändigini pikir ediň we müşderilere bir gezeklik satyn alyş hyzmatlary beriň.

about-us-photo3