• products-bg

Syýa-däli ýygyndysy - 12pc farforly nahar toplumy

Syýa-däli ýygyndysy - 12pc farforly nahar toplumy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Geliň, “Ink-Madness” nahar önümleri kolleksiýamyzy tanyşdyralyň.Tema ideýasy häzirki zaman däli stili, çylşyrymly, ýöne estetiki taýdan ýakymly, däli içindäki yzygiderlilik bilen gadymy Aziýadan gelýär.Döwrebap sungatyň durmuşda nähili işleýändigini suratlandyrmagyň ajaýyp usuly.Görnüşinden tertipsiz tertip, özüne çekiji gözelligi açýar.

Ajaýyp döredijilik iň oňat farfor we pad çaphana ussatlygynda ýasaldy, çydamly we hiç wagt öçmez.Önümde ulanylýan metal däl materiallar bilen, 100% mikrotolkunly ygtybarly aýratynlygy üpjün edip bileris.Temperatureokary temperaturaly önümçilik prosesi bilen, grafikalaryň we önümiň özi 100% gap-gaç ýuwýan maşynlardan howpsuz boljakdygyny kepillendirip bileris.
Ink-Madness Collection
Bu naharhana ýygyndysy 12 sany, 3 sany 10.5 '' uly tabak, 3 sany 7.5 '' salat tabak we 3 sany 5.5 '' jam bilen gelýär, bu bolsa gündelik ulanyşyňyz üçin ajaýyp boljakdygyny aňladýar.Döwrebap stil grafikasy hem ajaýyp we ajaýyp jaýyňyz üçin ajaýyp bezegleriň biri bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň