• news-bg

Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • 131th ONLINE CANTON FAIR DAY 9 – WWS CERAMIC

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 9-njy gün - WWS keramika

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasynyň ahyryna çenli ýene iki gün, WWS satyn almak kynçylygyňyzy çözmek üçin şu ýere gelýär.Biz diňe bir üpjün ediji däl, çözgütçi.Iň oňat önümimizi barlamak we ajaýyp göni ýaýlymymyza tomaşa etmek üçin Kanton ýarmarkasynyň baş sahypasyna baryp görüň ....
  Koprak oka
 • 131th ONLINE CANTON FAIR DAY 7 – WWS CERAMIC

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 7-nji gün - WWS keramika

  131-nji kanton ýarmarkasy birnäçe günüň içinde netijä gelýär, ýöne ähli täsinlikler ahyrynda gelýär.Şu günki onlaýn ýaýlymda baş önüm dizaýnerimiz Iwan bilen tanyşarsyňyz, ol möwsümleýin dizaýnlarymyzyň ikisini we olaryň arkasyndaky hekaýany tanyşdyrar.Ony sypdyrmak islemersiňiz ....
  Koprak oka
 • 131th ONLINE CANTON FAIR DAY 6 – WWS CERAMIC

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 6-njy gün - WWS keramika

  Bu gün 131-nji onlaýn Kanton ýarmarkasynyň DAY-6 güni.131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy gutarýança kän wagt geçmänkä.WWS Kanton ýarmarkasy barada alada edýär, şonuň üçin Kanton ýarmarkasynda gün-günden akymly bolarys.Şu günki akymda önümiň beýanyny 2 dürli dilde görersiňiz ....
  Koprak oka
 • 131th ONLINE CANTON FAIR DAY 5 – WWS CERAMIC

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 5-nji gün - WWS keramika

  Bu gün 131-nji onlaýn Kanton ýarmarkasynyň DAY-5 güni.Kanton ýarmarkasynyň tamamlanmagyna ýene 5 gün bar.Kanton ýarmarkamyzy görmedik bolsaňyz, mümkin boldugyça gysga wagtda ýerine ýetiriň, sebäbi iň buýsançly önümleriň hemmesini şol ýerde goýduk!Şeýle hem, WWS st ...
  Koprak oka
 • 131th ONLINE CANTON FAIR DAY 4 – WWS CERAMIC

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 4-nji gün - WWS keramika

  WWS Dynç güni dynç alşyňyzy arzuw edýärin.Bu gün 3PM-den 5PM CST-e (UTC / GMT + 08: 00) akym bereris.Bu gezek ispan dilli akymly Filipimizi çagyrmak mertebämiz bar we ol deňsiz-taýsyz önümlerimiziň käbirini ispan dilinde hödürlär.Abuna ýazylmak bilen ony sypdyrmajakdygyňyza göz ýetiriň ...
  Koprak oka
 • 131th ONLINE CANTON FAIR DAY 3 – WWS CERAMIC

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 3-nji gün - WWS keramika

  Dynç güni gutly bolsun, bu gün 131-nji Kanton ýarmarkasynyň 3-nji güni, WWS keramika dynç günleri akymly bolar we iň oňat önümimizi çap eder, şonuň üçin mazmunymyzdan hiç birini sypdyrmajakdygyňyzy anyklaň more Has giňişleýin maglumat üçin Youtube kanalymyza göz aýlaň her gün 2 sagatlap akymly boluň, joi ...
  Koprak oka
 • 131th ONLINE CANTON FAIR DAY 2 – WWS CERAMIC

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 2-nji gün - WWS keramika

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasynyň 2-nji GÜNI, dynç güni gutly bolsun, biz henizem akymda!SHOWROOM-da agşam 1-den başlap (GMT + 8: 00) moda dizaýnymyzy has köp öwrenmek we duýmak üçin ABŞ-a goşulyň.Buglamak döwründe iň buýsançly önümlerimizi görkezeris, şonuň üçin t ...
  Koprak oka
 • 131th ONLINE CANTON FAIR DAY 1 – WWS CERAMIC

  131-nji onlaýn kanton ýarmarka güni - WWS keramika

  Koprak oka
 • 131th Canton Fair – WE ARE READY

  131-nji kanton ýarmarkasy - BIZ Taýýar

  Kanton ýarmarkasy ilkinji gezek diňe “covid-19” pandemiýasy sebäpli onlaýn geçirilýär, ýöne bu onlaýn wakamyz hakda jübütleşmäge mümkinçilik berýär.Toparymyza köp sag bolsun aýdýaryn, kanton ýarmarkasynyň öň ýanynda köp kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz boldular, ýöne üstünlikli çykalga tapdylar.Iň gowusyna umyt edeliň ...
  Koprak oka
 • WWS-131th Online Canton Fair will on air in 3 days!

  WWS-131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 3 günüň içinde görkeziler!

  131-nji kanton ýarmarkasy diňe 15-nji aprelden 24-nji aprel aralygynda 10 günüň dowamynda onlaýn bolar.WWS Kanton ýarmarkasynda her gün 2 sagatlap akymly bolar, gözlegiňize garaşýarys.Aşakdaky baglanyşygy ulanyp, i-innowasiýa bilen bize goşulyp bilersiňiz: https: //www.cantonfair.org.cn/zh-CN/register/index? Invitati ...
  Koprak oka
 • Cobalt price to continue rising over next three years – Fitch Solutions

  Kobaltyň bahasy geljek üç ýylda ýokarlanmagyny dowam etdirer - Fitch Solutions

  Bu metal, açyk gök reňki sebäpli pigment hökmünde ulanylypdyr we keramiki gap-gaç önümleri üçin kobalt esasan syrçalarda ulanylýar.“Keramiki maglumatlar” magazineurnalynyň habaryna görä, soňky ýyllarda kobalt oksidiniň bahasy ilkinji gezek ýokarlanmady.Kobalt oksidi hem sahnalaşdyryldy ...
  Koprak oka
 • Join us through i-Invite Link

  I-Çakylyk baglanyşygy arkaly bize goşulyň

  I-çakylyk baglanyşygymyz bilen 131-nji kanton ýarmarkasyna gatnaşyň.Alyjy hyzmat platformasyna girip, onlaýn ýarmarka gatnaşyp bilersiňiz.Çakylyk kodumyz bilen, kanton ýarmarkasyndan ajaýyp ýatlama otkrytkalaryny we awtonom wakalar üçin mugt günortanlyk talonlary we goşmaça re ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7