• factory-bg1

Zawod

Zawodymyz
“Wellwares” diňe bir üpjün ediji däl, çözgüt üpjün ediji.

factory

1. Önümçilik zawody - NEPA tarapyndan kwalifikasiýa edilen daşky gurşawy goramak
Wellwares zawody daşky gurşawy goramak boýunça iň täze desgalar bilen täzelenýär.
Zawod NEPA (Daşky gurşawy goramak boýunça milli edara) tarapyndan ýokary hünär derejesine eýe boldy,Mundan başga-da, daşky gurşawy goramak enjamlarymyz milli derejä doly laýyk gelýärdaşky gurşawy goramak talaplary we milli ulgam bilen baglanyşykly,önümçiliginiň has kepillendirilendigine göz ýetirýär.

2. “Wellwares” -de ähli önümlerimiz ygtybarly öndürilýärwe pudagyň daşky gurşaw taýdan ökde zawodlary.
Biz Hytaýyň demirgazygynda iň uly öndüriji we eksportçy.1999-njy ýyldan bäriWellwares-de toýundan ýasalan / el bilen boýalan 3 paýdar zawod bar,daşdan ýasalan / gaty reňk, farfor / dekal, farfor / nagyş, krujka, jam, tabak.
Bu önümleriň arasynda “Wellwares” -e 50% -den gowrak üpjün edilýär.

Mundan başga-da, Wellwares-de ýene 5 hyzmatdaşlyk zawody weÖnümçiliginiň 20% -i guýulary sargyt etmek üçin hödürlenýär.Mundan başga-da, 2 QC düzýärisönümleriň iberilmezden ozal hünärli bolandyklaryny anyklamak üçin her zawodyň işgärleri, şeýlelik bilen bizde-de barzawodlaryň önümçilik kuwwatyna we hiline gowy gözegçilik etmek.

factory1
factory2
factory3
factory4
factory6
factory5

3. Paket we dekal zawody

Paket zawody: “Dongguan Jiade Package Technology Co., Ltd.”

Enjam: Germaniýa KBA & Roland 5 reňk printeri
Japanaponiýa “Mitsubishi 5” reňkli printer

factory7

4. Dünýä belli ylalaşyk we barlaglar

Dünýä belli zawod barlagy: Walmart, Maksat, BSCI, Sedex, Costco, WCA(Iş ýeriniň ýagdaýyna baha bermek), Woolworths, Disneý.

Zawodlarymyz ygtyýarly barlagdan geçdiler: Walmart, Maksat,BSCI, Sedex, Costco, WCA (Iş ýeriniň ýagdaýyna baha bermek), Woolworths,Disneý we ş.m. Şonuň üçin hil we gowşuryş senesi kepillendirilýär.

factory8

5. Giňişleýin kolleksiýa sergi

2015-nji ýylyň sentýabr aýynda Wellwares 200 inedördül metr meýdany bolan täze sergi otagyny döretdi.
Biziň sergi otagymyzda gündelik ulanylýan keramiki gap-gaçlaryň iň giň toplumy ýerleşýär,giň seçim öz içine alýar: el bilen boýalan / nagyşlanan / pürküji / dekal / pad çap etmek / syrçaly we ş.m.
Aýdylan makalalary hem goldaýarys.