• news-bg

Kompaniýa habarlary

Kompaniýa habarlary

 • WWS mini class—What is the difference between Stoneware and Porcelain ②?

  WWS mini synpy - Daşdan ýasalan gap bilen farfor arasynda näme tapawut bar?

  Farfor daşdan has ýokary temperaturada ýanýar, daşdan ýasalan gap-gaçlar we farforlar dürli palçykdan peýdalanýandyklary sebäpli, olarda hem dürli temperatura bolýar.“Clay Times” -yň habaryna görä, daşdan ýasalan önümler 2100 gradusdan 2372 gradusa çenli atylýar.Farfor, beýleki tarapdan, ot ...
  Koprak oka
 • WWS Holiday Notice — 2022 Labor Day

  WWS dynç alyş habarnamasy - 2022 Zähmet güni

  Zähmet güni ýakynlaşýar we kompaniýamyz dynç alyş wagtyny 01/05/2022 - 03/05/2022 aralygynda jemi 3 gün meýilleşdirýär.Baýramçylyklarymyzda haýsydyr bir oňaýsyzlyk getirýän bolsa, düşünjäňize ýokary baha berler.Islendik satuw talap edijileri we goldawlary üçin e-poçta iberiň we gysga wagtda jogap bereris ...
  Koprak oka
 • WWS mini class—What is the difference between Stoneware and Porcelain ①

  WWS mini synpy - Daşdan ýasalan gap bilen farfor arasynda näme tapawut bar

  Planşetleriňizi ýasap bilýän birnäçe material bar, ýöne keramiki gap-gaç ýasamakda iň meşhur iki sany daş, daş we farfor bar, ýöne tapawudy näme?Bu gün WWS bilen, olary tapmaga mümkinçilik bereliň.Daş önümleri iň çydamly nahar önümleri, farfor bolsa-da ...
  Koprak oka
 • See you at the next Canton Fair  –WWS news

  Indiki Kanton ýarmarkasynda –WWS habarlarynda görüşeris

  Şu gün 131-nji kanton ýarmarkasy netijä geler.Kanton ýarmarkasy üçin eden zatlarymyza buýsanýarys we özüňizi hem şeýle duýarsyňyz diýip umyt edýäris.“Kanton ýarmarkasy, global paýlaşma” maksadyny üstünlikli ýerine ýetirdik.Kanton ýarmarkamyzda kömek eden her bir işgäre aýratyn minnetdarlyk bildirýärin.Seni göreris ...
  Koprak oka
 • 131th ONLINE CANTON FAIR DAY 9 – WWS CERAMIC

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 9-njy gün - WWS keramika

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasynyň ahyryna çenli ýene iki gün, WWS satyn almak kynçylygyňyzy çözmek üçin şu ýere gelýär.Biz diňe bir üpjün ediji däl, çözgütçi.Iň oňat önümimizi barlamak we ajaýyp göni ýaýlymymyza tomaşa etmek üçin Kanton ýarmarkasynyň baş sahypasyna baryp görüň ....
  Koprak oka
 • International Mother Earth Day – WWS news

  Halkara Ene Earther güni - WWS habarlary

  Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 2019-njy ýylda kabul edilen karar bilen 22-nji apreli Halkara Earther güni diýip yglan etdi. Bu gün Eartheriň we onuň ekosistemalarynyň adamzadyň umumy öýi we halkyň durmuşyny ýokarlandyrmak, howanyň üýtgemegine garşy durmak üçin goramagyň zerurdygyny ykrar etdi. .
  Koprak oka
 • 131th ONLINE CANTON FAIR DAY 7 – WWS CERAMIC

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 7-nji gün - WWS keramika

  131-nji kanton ýarmarkasy birnäçe günüň içinde netijä gelýär, ýöne ähli täsinlikler ahyrynda gelýär.Şu günki onlaýn ýaýlymda baş önüm dizaýnerimiz Iwan bilen tanyşarsyňyz, ol möwsümleýin dizaýnlarymyzyň ikisini we olaryň arkasyndaky hekaýany tanyşdyrar.Ony sypdyrmak islemersiňiz ....
  Koprak oka
 • 131th ONLINE CANTON FAIR DAY 6 – WWS CERAMIC

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 6-njy gün - WWS keramika

  Bu gün 131-nji onlaýn Kanton ýarmarkasynyň DAY-6 güni.131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy gutarýança kän wagt geçmänkä.WWS Kanton ýarmarkasy barada alada edýär, şonuň üçin Kanton ýarmarkasynda gün-günden akymly bolarys.Şu günki akymda önümiň beýanyny 2 dürli dilde görersiňiz ....
  Koprak oka
 • 131th ONLINE CANTON FAIR DAY 5 – WWS CERAMIC

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 5-nji gün - WWS keramika

  Bu gün 131-nji onlaýn Kanton ýarmarkasynyň DAY-5 güni.Kanton ýarmarkasynyň tamamlanmagyna ýene 5 gün bar.Kanton ýarmarkamyzy görmedik bolsaňyz, mümkin boldugyça gysga wagtda ýerine ýetiriň, sebäbi iň buýsançly önümleriň hemmesini şol ýerde goýduk!Şeýle hem, WWS st ...
  Koprak oka
 • 131th ONLINE CANTON FAIR DAY 4 – WWS CERAMIC

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 4-nji gün - WWS keramika

  WWS Dynç güni dynç alşyňyzy arzuw edýärin.Bu gün 3PM-den 5PM CST-e (UTC / GMT + 08: 00) akym bereris.Bu gezek ispan dilli akymly Filipimizi çagyrmak mertebämiz bar we ol deňsiz-taýsyz önümlerimiziň käbirini ispan dilinde hödürlär.Abuna ýazylmak bilen ony sypdyrmajakdygyňyza göz ýetiriň ...
  Koprak oka
 • 131th ONLINE CANTON FAIR DAY 3 – WWS CERAMIC

  131-nji onlaýn kanton ýarmarkasy 3-nji gün - WWS keramika

  Dynç güni gutly bolsun, bu gün 131-nji Kanton ýarmarkasynyň 3-nji güni, WWS keramika dynç günleri akymly bolar we iň oňat önümimizi çap eder, şonuň üçin mazmunymyzdan hiç birini sypdyrmajakdygyňyzy anyklaň more Has giňişleýin maglumat üçin Youtube kanalymyza göz aýlaň her gün 2 sagatlap akymly boluň, joi ...
  Koprak oka
 • Gündogar uzak dynç güni gutly bolsun!

  Gündogar gutly bolsun!WWS dynç günleriňiziň gowy bolmagyny arzuw edýär。 WWS ýakynda gündogar mowzuk nahar toplumyny neşir etdi, gyzyklanýan bolsaňyz, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Mundan başga-da, WWS gündogar dynç günleri biziň aramyzda akymlary dowam etdirer, oýnamak mümkin bolar ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/12