• products-bg

Simmetriýa ýygyndysy Agşamlyk toplumy

Simmetriýa ýygyndysy Agşamlyk toplumy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Symmetry” kolleksiýasy “Nahar toplumy” bilen nahar saçagyňyza ajaýyp görnüşe ýetiň.Çylşyrymly gül nagyşlary bilen gelýär
her nahary ajaýyp, duýgur işe öwürýär.Dyrna çydamly we gap-gaç ýuwýan maşynlar, mikrotolkunlar we peçler üçin ygtybarly.Simmetriýa kolleksiýasy Dinner Set, döredilen her bir eseriň kemsiz bolmagyny üpjün edýän özboluşly iki gezek iki ton-sary we gara reňkli çap önümçiligini ulanýar.Müşderilerimiziň kanagatlanmagyna ýokary baha berýäris we elýeterli bahalarda häzirki zaman ýokary hilli eserleri elmydama hödürlemegi maksat edinýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň