• products-bg

“Solitude Collection-16pcs” farfor nahary toplumy

“Solitude Collection-16pcs” farfor nahary toplumy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aşakdakylaryň hersinden 4-sini öz içine alýan 4-e hyzmat ediň: 10,75 ″ Agşamlyk tabaklary, 8,25 ″ Çörek tabaklary, 6,75 ″ Tabaklar we krujkalar, günortanlyk, agşamlyk, ertirlik naharyny hödürleýärsiňizmi, bu nahar toplumlary ähli zerurlyklaryňyza laýyk gelýär.Şeýle hem, gap-gaç ýuwýan we mikrotolkunly howpsuz ajaýyp tagamlar.

Ajaýyp dizaýn, oňa aýratyn wizual häsiýet goşýar.Her stiliň özboluşly aýratynlyklary bar.sowgat üçin iň oňat saýlama bu gaty owadan görünýär.Öýde ulanmak üçin örän amatlydyr.
Reaktiw syrçaly farfor materialy;Elegant dizaýn, stoluňyzy stilde düzmäge kömek edýär.Stoluň dürli görnüşleri üçin amatly.Owadan reňkler islendik waka üçin ajaýyp stol meýdançasyny döredýär.

图片1

Reaktiw, syrçanyň içindäki dürli reňkleriň reňklere we reňklere düýş görýän, janly hil döretmek üçin birleşmeginiň usulyny aňladýar.Aýnanyň reaktiw tebigatynyň netijesinde her bir daşdan ýasalan bölek özboluşlydyr.Ot açmagyň ýokary temperaturasy, galyň gurluşy we ähli tebigy toýunyň garyndysy, daşdan ýasalan önümleri ajaýyp çydamly material edýär.Jübüt jam, ähli islenýän naharlar üçin goşmaça amatlylyk döredýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň