• products-bg

Summerset - 16 bölek nahar toplumy

Summerset - 16 bölek nahar toplumy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tomus geldi, şu ýyl üçin ilkinji tomus kolleksiýamyzy yglan etmekden hoşal!

Bunaharhana toplumydürli reňklerde bolýar wereňk äheňimöwsüme gaty laýyk gelýär.Açyk reňkli sesler tomsuň salkyn we ýakymly duýgusyny getirýär.Tagta çap edilen, ýöne reaktiw görnüşli her nahar üçin stoluň başyna aýratyn bir zat getirmäge mümkinçilik berýärnaharhana toplumy.Simpleönekeý, nahar saçagyňyzda ajaýyp görünýär we rahatlyk bilen alyp barmak we gündelik eşiklere ýyrtylmak üçin ajaýyp agramly we has owadan işler üçin geýinip bilner.

banner-2(1)

Bu naharhana toplumy 100% premium farfordan ýasalýar.Farforrustiki we teksturaly estetiki bilen meşhurdyr.Çydamly we ýeňil.Premium materialymyz farforlarymyzy ak reňkde goýdy, şonuň üçin dizaýnlarymyza goşular!

Aşhanamyztabaks wejamtoplumy, ýokary hilli farfor naharydyrsaçakmikrotolkun, gap-gaç ýuwýan maşyn we doňduryjy goýmak üçin ygtybarly we ygtybarly.Her saçagy aňsat arassalamak üçin gap-gaç ýuwýan maşynda ýa-da naharlary gyzdyrmak üçin mikrotolkunda howpsuz ulanyp bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň